Samel.EdU

Ochrana osobných údajov

1. Záujemca udeľuje spoločnosti Samel.EdU, s.r.o. Krivánska 3/6142, 974 11 Banská Bystrica (Poskytovateľ) potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky /registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok ( VOP). Záujemca udeľuje tento súhlas do odvolania, najviac na 3 roky.

2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči účastníkovi vzdelávania a zákazníkovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle VOP, oboznámení účastníka vzdelávania s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov a služieb Poskytovateľa, či tretích strán. Odoslaním objednávky/registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Poskytovateľ ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávky/registračného formulára. Poskytovateľ zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Poskytovateľa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Poskytovateľa na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.

4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Poskytovateľa a jeho partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca požiadať na adrese Poskytovateľa. Odosielanie je realizované prostredníctvom dostupných technických prostriedkov.

5. Záujemca, môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: samel@samel.eu . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Poskytovateľa a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

 

6. Poskytovateľ využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu v rámci stránky samel.eu, edu24.sk . Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Poskytovateľa a jeho produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom . Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca navštívil stránku samel.eu, edu24.sk a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.