Samel.EdU

Projektovanie a manažovanie vedecko - výskumných aktivít

Cieľ vzdelávania:
vedieť vyhľadávať vhodné programy, fondy, grantové schémy pre svoje projektové zámery
a ciele
analyzovať vlastné predpoklady, zdroje a kapacity potrebné na prípravu a realizáciu projektu
osvojiť si príslušnú odbornú terminológiu používanú v programových dokumentoch EÚ a pri
tvorbe projektov
zvládnuť metodiku tvorby projektu, proces plánovania jednotlivých etáp prípravy a realizácie
projektu
vypracovať projekt - žiadosť o grant/nenávratný finančný príspevok podľa pokynov
vyhlasovateľa
manažovať proces implementácie projektu, zabezpečiť monitoring, priebežné vyhodnotenie
a záverečné hodnotenie výsledkov a ukončenie projektu

Metódy výučby:
prednášky, výklad právnych predpisov a noriem EU, výklad odbornej terminológie, príklady
dobrej praxe, riešenie konkrétnych problémov, modelových a reálnych situácii tvorby
a implementácie projektov. 

Bonusy:
Bezplatný prístup k video výstupom vo vzdelávacej téme.

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Samel.EdU,s.r.o.

Najbližšie podujatie:
  • Rekonštrukcia a poučenia z projektu oboplávania sveta spred 500 rokov
  • ______________________________
  • Vystúpenie na konferencii 5.10.2021
  • Online webinar 11.10.2021
Pripravované podujatia:
  • Sedem zákonov neúspechu firiem, 6.10.21
  • Diagnostika sociálneho a inovačného kapitálu - praktické riešenia, 25.10.21
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov